Regulamin

Regulamin zajęć organizowanych przez MKS Rewia Warszawa

Postanowienia ogólne

1. Podmiotem prowadzącym zajęcia i sprzedającym usługi jest Międzyszkolny Klub Sportowy Rewia Warszawa z siedzibą w Warszawie, zwany dalej “Klubem”

2. Zajęcia jazdy figurowej na rolkach i wrotkach odbywają się zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej www.rewiawarszawa.pl.

3. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które zaakceptowały niniejszy regulamin oraz zobowiązały się do jego stosowania. Zgłoszenie udziału w zajęciach, warsztatach, obozach organizowanych przez Klub jest równoważne z zaakceptowaniem wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności Klubu.

4. Osoby te nazywane są w dalszej części Regulaminu “Uczestnikami”.

Zasady organizacji zajęć

5. Zajęcia grupowe organizowane przez Klub to zajęcia odbywające się w grupach złożonych z Uczestników o podobnym stopniu zaawansowania.

6. Zajęcia indywidualne to zajęcia „sam na sam” z wybranych instruktorem/trenerem (na hali w tym samym czasie mogą odbywać się inne zajęcia grupowe i indywidualne). Koszt zajęć indywidualnych jest podany w Cenniku. Zajęcia należy zarezerwować odpowiednio wcześniej poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klubem. Anulowanie rezerwacji jest możliwe do godziny 20:00 dnia poprzedzającego, w innym wypadku należy uiścić pełną kwotę za zajęcia.

UWAGA! Zajęcia indywidualne nie są pobierane z karnetu w aplikacji.

7. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów/trenerów zaakceptowanych przez zarząd Klubu.

8. Minimalna liczba Uczestników w grupie- 3 osoby, maksymalna- 11 osób. W przypadku mniejszej ilości Uczestników Klub zastrzega sobie prawo do łączenia grup.

9. Koszt zajęć: według aktualnego cennika zamieszczonego na stronie.

10. Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn niezależnych.

11. Zapisy na zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie poprzez aplikację „Rewia App”, którą można bezpłatnie pobrać na przenośne urządzenie elektroniczne w Google Play i Apple Store.

12. Osoby niezapisane na zajęcia będą wpuszczane na zajęcia, tylko w sytuacji jeżeli liczba osób zapisanych zajęcia (lub w danej grupie) nie osiągnie maksymalnej liczby.

13. Maksymalna liczba osób na zajęciach o danej godzinie wynosi 20.

14. Wiek minimalny Uczestnika zajęć grupowych to 4 lata.

15. Klub nie zapewnia ćwiczącym sprzętu sportowego (rolek, wrotek, ochraniaczy, materiałowych pokrowców na buty).

Karnety na zajęcia

16. Rodzaje karnetów na zajęcia są wyszczególnione na stronie www.rewiawarszawa.pl w zakładce cennik. Dostępne są karnety na 1, 4 i 8 wejść na zajęcia. Każdy karnet jest ważny przez okres 5 tygodni od dnia zakupu.

17. Wejścia na zajęcia z karnetu można realizować według grafiku dla konkretnej grupy do której Uczestnik został zakwalifikowany.

18. Wejście na zajęcia należy każdorazowo rezerwować poprzez aplikację „Rewia App”.

19. Zasady dotyczące rezerwacji zajęć oraz instrukcja obsługi „Rewia App” jest dostępna a stronie tutaj.

20. Wejście z karnetu pobiera się automatycznie podczas rezerwacji. Anulacja rezerwacji jest możliwa do godziny 20 dnia poprzedzającego zajęcia.

21. W szczególnych wypadkach losowych Klub może zadecydować o przywróceniu Uczestnikowi zajęć, które zostały pobrane z karnetu.

22. Opłatę za karnet lub zajęcia pojedyncze należy uiścić gotówką przez zajęciami u osoby prowadzącej recepcję ( hol szkoły, w której prowadzone są zajęcia) lub przelewem na konto Klubu.

23. Karnet zostanie dodany do konta Uczestnika po zaksięgowaniu wpłaty.

24. Dzieci i młodzież wyróżniająca się podczas zajęć ma możliwość dostania się do grupy zawodniczej i korzystać z opłat na zasadzie składki miesięcznej.

25. Zawodnicy są zobligowani do:

  • uiszczania miesięcznej składki ustalonej przez Zarząd Klubu, gotówką lub przelewem na konto Klubu do dnia 10 każdego miesiąca (od września do czerwca). Kwota jest ustalana przez Zarząd Klubu i podana na stronie internetowej Klubu.
  • uczestnictwa we wszystkich zajęciach sportowych (wg odpowiedniej grupy zaawansowania), które organizuje Klub.
  • godnego reprezentowania Klubu na zawodach i imprezach sportowych do których zawodnik został wytypowany przez Trenera Koordynatora.
  • przestrzegania odrębnego regulaminu dla grupy zawodniczej dostępnego tutaj.

26. O zakwalifikowaniu do Klubu decyduje Zarząd Klubu na wniosek Rodzica/Opiekują po konsultacji z instruktorem.

Bezpieczeństwo

27. Ćwiczący zobowiązani są do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia. W uzasadnionych przypadkach instruktor ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie zajęć.

28. Nie ma możliwości wejścia na halę i jazdy bez nadzoru instruktora/trenera.

29. Niedozwolone jest zachowywanie się w sposób, który stanowi zagrożenie dla innych Uczestników i instruktorów/trenerów oraz, które rażąco odbiega od norm przyjętych podczas treningu, w szczególności: niestosowanie się do uwag osoby prowadzącej zajęcia lub innej osoby wyznaczonej przez Klub, celowe zajeżdżanie drogi innym Uczestnikom zajęć, bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

30. Instruktorzy/trenerzy prowadzą zajęcia w taki sposób, żeby zapewnić wszystkim Uczestnikom bezpieczny ich przebieg.

31. Nie wolno jeździć na rolkach/wrotkach poza parkietem hali. Zakaz obejmuje: korytarze, toalety.

32. Uczestnicy zajęć muszą posiadać ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych.

33. Osoby dorosłe biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

34. W trakcie zajęć jazdy na rolkach lub wrotkach osoby niepełnoletnie zobowiązane są do używania kasku i kompletu ochraniaczy (kolana, łokcie, nadgarstki). Jazda bez ochraniaczy jest dozwolona tylko przy zgodzie prawnych opiekunów.

35.  W trakcie zajęć prowadzonych na nawierzchniach innych niż betonowa, uczestnicy są zobowiązani do zakładania na buty rolkowe lub wrotkowe materiałowych pokrowców oraz do odkręcenia hamulców w rolkach rekreacyjnych.

36. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników.

37. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.

38. Uczestnicy odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

39. Prezes MKS Rewia Warszawa zastrzega sobie prawo do unieważnienia karnetów uprawniających do korzystania z zajęć.

40. W szczególnych przypadkach instruktor/trener ma prawo wyprosić z zajęć osobę, która łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, bez możliwości odrobienia zajęć, z których zostało się wyproszonym.

Dodatkowe zajęcia imitacyjne i taneczne

41. Trening imitacyjny oraz baletowy to zajęcia uzupełniające, rozwijające cechy motoryczne niezbędne przy jeździe figurowej na rolkach lub wrotkach.

42. Zajęcia odbywają się na sali sportowej w obuwiu sportowym lub baletkach.

Postanowienia końcowe

43. Uczestnicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszeni z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z zajęć. Zarząd Klubu może zdecydować również o dalszym zakazie uczestnictwa danej osoby w zajęciach i innych imprezach organizowanych przez Klub.

44. Skargi i wnioski można składać Prezesowi Klubu.

Polityka Prywatności znajduje się pod linkiem tutaj