Regulamin – grupa zawodnicza

Zawodnicy

 1. Każdy Zawodnik zajęć zobowiązany jest godnie reprezentować Klub zarówno podczas zajęć treningowych, w trakcie zawodów sportowych, jak i w życiu codziennym.

 2. Każdego Zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista.

 3. Zawodnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach wg. grafiku, w zawodach ogólnopolskich (przynajmniej 1 raz w sezonie) oraz do uczestnictwa w obozach szkoleniowych organizowanych przez Klub.

 4. Zawodnik Klubu jest zobowiązany do reprezentowania Klubu w stroju klubowym podczas zawodów sportowych. Strój sportowy nabywany jest przez Zawodnika po wcześniejszej konsultacji z Klubem.

 5. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do dbania o własny i powierzony przez Klub sprzęt sportowy, w szczególności przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.

 6. Uczestnicy zajęć organizowanych i prowadzonych przez Klub zobowiązani są do wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.

 7. Zawodnicy przyjęci do Klubu powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.

 8. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej.

 9. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania na każdym treningu minimum 0,5l napoju.

 10. Warunkiem niezbędnym dopuszczenia do udziału w zajęciach jest posiadanie i przedstawienie aktualnego zaświadczenia badań lekarskich. W przypadku niedostarczenia do Klubu oświadczenia o stanie zdrowia, o którym mowa powyżej, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w Zajęciach.

 11. Opiekunowie prawni Zawodników zajęć zobowiązani są do bieżącego informowania Klubu o wszelkich stwierdzonych u Uczestnika chorobach, kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do uczestniczenia w zajęciach.

 12. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu uczestnik zajęć może ponieść następujące konsekwencje:

 • kilkukrotne upomnienie zawodnika podczas zajęć – odsunięcie od ćwiczeń do końca treningu,

 • spóźnienie się na zajęcia – upomnienie ustne, nagminne spóźnienia – odsunięcie od ćwiczeń

 • niewłaściwy ubiór, brak przygotowania do treningu – odsunięcie od zajęć,

 • złe zachowanie podczas zajęć lub w szatni, podczas obozu, zawodów, w szkole, bądź problemy w nauce – zawieszenie zawodnika (uzgodnione z Opiekunami prawnymi) do czasu poprawy.

 1. W przypadku uczestnictwa zawodnika Klubu treningach, obozach, warsztatach czy innych formach treningowych organizowanych przez inne kluby sportowe lub organizacje (bez uzyskania aprobaty Zarządu) Zarząd może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu zawodnika ze struktur Klubu.

Trenerzy

 1. Sensem istnienia Klubu są zawodnicy (w większości osoby niepełnoletnie), którym Klub zapewnia jak najlepsze warunki do ich rozwoju fizycznego i mentalnego.

 2. Trenerzy prowadzący treningi sprawują w tym czasie opiekę nad zawodnikami.

 3. Podczas treningów trenerzy winni zapewnić jak najlepszą atmosferę korzystną dla obu stron gwarantującą osiąganie coraz lepszych wyników nie tylko w sporcie, ale i w życiu.

 4. Podczas zawodów trenerzy obejmują opieką zawodników dbając w szczególności o ich szeroko rozumiane zdrowie oraz bezpieczeństwo.

 5. Niedopuszczalnym zachowaniem trenera wobec zawodnika / dziecka uczestniczącego w treningach czy zawodach jest postępowanie o znamionach mobingu.