Regulamin

Ogólny Regulamin zajęć organizowanych przez MKS Rewia Warszawa:

 1. Organizatorem zajęć nauki jazdy figurowej na rolkach i wrotkach jest Międzyszkolny Klub Sportowy Rewia Warszawa zwany dalej Klubem.
 2. Zgłoszenie udziału w zajęciach, warsztatach, obozach organizowanych przez Klub jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2015.2135 j.t.).
 3. Uczestnicy zajęć muszą posiadać ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych.
 4. Osoby dorosłe biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 5. W trakcie zajęć jazdy na rolkach lub wrotkach osoby niepełnoletnie zobowiązane są do używania kasku i kompletu ochraniaczy.
 6. Ćwiczący zobowiązani są do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia. W uzasadnionych przypadkach instruktor ma prawo nakazać uczestnikowi opuszczenie zajęć.
 7. Klub nie zapewnia ćwiczącym sprzętu sportowego (rolek, wrotek, ochraniaczy).
 8. Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn niezależnych.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy poniesione w trakcie zajęć będące wynikiem zdarzeń losowych lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przez ćwiczących.
 10. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Dzieci wyróżniające się podczas zajęć mają możliwość nabycia członkostwa w Klubie i jego reprezentowania na zawodach i innych imprezach sportowych. O zakwalifikowaniu do Klubu decyduje Zarząd Klubu na wniosek instruktora.